REGULAMIN


 1. Uczestnictwo w kursie możliwe jest po uiszczeniu opłaty oraz podpisaniu oświadczenia o braku przeciwwskazań do zajęć.
 2. Kurs opłacany jest z góry za całą edycję. Wpłaty za kurs  przyjmowane są w formie gotówki w wyznaczonych terminach lub w formie przelewu na wskazany rachunek bankowy. Istnieje możliwość rozłożenia wpłaty na dwie raty – pierwsza rata przed rozpoczęciem kursu, druga przed upływem miesiąca zajęć. 
 3. Należy zachować dowód wpłaty należności za kurs.
 4. Śląska Szkoła Pływania nie zwraca pieniędzy za zajęcia opuszczone. 
 5. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość odrobienia nieobecności w miarę wolnych miejsc i po wcześniejszym ustaleniu tego z prowadzącym. 
 6. Długie nieobecności spowodowane przypadkami losowymi rozpatrywane są indywidualnie.
 7. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania zadeklarowanych terminów  przy zapisie na kurs.  Dopuszcza się zmianę terminu zajęć tylko w po wcześniejszym uzgodnieniu tego z prowadzącym.
 8. Na pływalni przebywają tylko uczestnicy zajęć. 
 9. Prowadzący nie sprawują opieki nad dziećmi –uczestnikami poza miejscem zajęć (prysznice, toalety, szatnie, itp.)
 10. Przed wejściem na zajęcia uczestnicy zobowiązani są do skorzystania z natrysków.
 11. Prowadzący zajęcia nie odpowiadają za przedmioty wartościowe uczestników.
 12. Dokonanie wpłaty jest równoznaczne z przyjęciem w/w regulaminu.
 13. Dokonana wpłata nie podlega zwrotowi.

Pobierz Kartę uczestnika i regulamin